top of page

BSO PLUS VOORZIENING

Wat houdt het in?


Buitenschoolse opvang (BSO) is een verzamelnaam voor alle professionele kinderopvang voor schoolgaande jeugdigen buiten de schooltijden. SNO Zorgt ziet de BSO als vrije tijd en biedt daarom een compleet programma aan gericht op duurzame verbetering, een gezonde en plezierige leefstijl voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ook jeugdigen die extra begeleiding nodig hebben vanwege een diagnose of leerlingen van het S(B)O, mogen volgens SNO Zorgt gebruik maken van de BSO. Omdat deze doelgroep veelal meer aansturing of een andere context nodig heeft, is binnen de gemeente het product BSO-plus ontstaan.

Gemeenten hebben op grond van de Jeugdwet een jeugdhulpplicht. Het is aan de gemeenten hoe zij invulling hieraan geven. Een mogelijkheid hierin is een buitenschoolse opvang plus te financieren waarbij extra ondersteuning geboden wordt aan kinderen die hulp nodig hebben bij het opgroeien.

Als blijkt dat er een vraag is voor extra ondersteuning tijdens de BSO, dan kan het lokaal team (de verzamelnaam voor CJG, wijkteam en sociaal team) vaststellen dat dit nodig is. Het lokaal team bespreekt samen met ouders en SNO-zorgt wat er aanvullend nodig is en hoe di het beste vormgegeven kan worden. De ouders betalen de kinderopvang (vanuit de Wet kinderopvang) en de gemeente bekostigt de extra ondersteuningsbehoefte: de plus (vanuit de Jeugdwet). De beschikking voor deze plus wordt aan ouders afgegeven aan de hand van het aantal uren per dag dat de jeugdige gebruik maakt van de opvang. Tot slot behouden ouders de eigen kinderopvangtoeslag.

De SNO-zorgt ontvangt dan een zorgtoewijzing. Het kan betekenen dat een kind naar een andere opvang gaat, bijvoorbeeld Hink Stap Sprong. Het is ook mogelijk dat er tijdelijk ondersteuning aan de BSO wordt toegevoegd en dat de opvang het daarna alleen af kan omdat zij bijvoorbeeld 1 op 1 begeleiding krijgen door middel van interne coaching. 

De gemeente beoordeelt of de inzet van begeleiding in de individuele situatie noodzakelijk is. Er wordt onderzocht of de jeugdige in de reguliere opvang verder kan ontwikkelen, eventueel met budget uit de Jeugdwet. Als de begeleiding noodzakelijk is in verband met opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen, kan de gemeente daarvoor een jeugdhulpvoorziening toekennen (artikel 2.3 lid 1 Jeugdwet). 

Vragen over de mogelijkheden omtrent de BSO plus voorziening? Neem dan contact op via info@snozorgt.nl

bottom of page